Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Duynie Feed B.V.

Artikel 1           Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden worden gehanteerd door Duynie B.V., handelend onder de namen Duynie Responsible feeding en Duynie Ingredients, hierna genoemd “Duynie”.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Duynie aan (een) Afnemer(s) en alle verbintenissen met (een) Afnemer(s) van Duynie.
1.3 De toepasselijkheid van eventueel door Afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is Duynie niet gebonden aan in de aanvaarding door Afnemer voorkomende afwijkingen van de offerte van Duynie.
1.4 Van deze voorwaarden kan slechts bij nadere schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
1.5 In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen boven deze voorwaarden.

Artikel 2           Aanbiedingen, Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van die overeenkomst door Duynie. Afnemer verbindt zich echter geldig door een mondelinge bestelling aan Duynie. Onder schriftelijke bevestiging wordt in ieder geval begrepen bevestiging per brief, per e-mail of per fax. Deze bepaling laat onverlet de mogelijkheid voor Duynie om de totstandkoming van een overeenkomst op andere wijze te bewijzen.
2.2 Alle aanbiedingen gelden exclusief omzetbelasting, afleverings- en vrachtkosten, voor zover niet anders is bepaald.
2.3 De in door Duynie uitgegeven brochures of ander schriftelijk materiaal, alsook op de website aangeduide producten, productsamenstellingen, drogestofgehaltes en dergelijke zijn indicatief en berusten op analyses af fabriek. De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden in deze producten. Deze producten zijn natuurproducten en schommelingen in de chemische samenstelling (waarden) van deze producten zijn derhalve mogelijk. Daarom zijn aan deze waarden geen rechten te ontlenen. Voorts levert onder- of overschrijding van voornoemde waarden in deze producten geen grond op voor het stellen van wanprestatie of onrechtmatige daad.
2.4 Duynie behoudt zich het recht voor, alvorens een opdracht te accepteren en uit te voeren, van Afnemer zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3           Prijzen en Tarieven

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn prijzen van de goederen gebaseerd op levering volgens Incoterm (2010) DDP (Franco inclusief rechten) Nederland tegen de prijs en de toeslag voor de af te leggen afstand tot het afleveradres, zoals vermeld in de offerte dan wel de prijslijst, geldend op de dag van de levering van het product.
3.2 Invoering en/of verhoging van invoerrechten, heffingen, omzetbelasting en/of overige belastingen op (de levering van) de goederen of de daarvoor benodigde grond- en/of hulpstoffen of enige andere verhoging van de kosten, die na het afsluiten van de overeenkomst ontstaan, zullen door Duynie worden doorberekend aan Afnemer.
3.3 De prijzen worden door Duynie vastgelegd per gewichtseenheid en/of aan de hand van het drogestofgehalte en worden steeds exclusief B.T.W. opgegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Duynie afgegeven prijzen in euro.
3.4 Indien de prijs mede is bepaald aan de hand van het drogestofgehalte en Afnemer betwist het drogestofgehalte in het geleverde product dan dient Afnemer dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van de opgave van het drogestofgehalte schriftelijk (per brief, per e-mail of per fax) te betwisten. Na ontvangst van deze betwisting zal Duynie het drogestofgehalte in het controlemonster opnieuw bepalen. Bij een afwijking van het drogestofgehalte van meer dan 1,0 procent drogestof zal Duynie tot correctie van de factuur overgaan.
3.5 Indien de prijs per gewichtseenheid wordt berekend en niets anders is overeengekomen, zal weging plaatsvinden op een door Duynie aangewezen geijkte weegbrug. Wegingsverschillen van minder dan 2% worden niet verrekend. Duynie heeft volledig aan haar verplichtingen voldaan indien het verschil tussen de contractueel overeengekomen hoeveelheid en de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid niet groter is dan 10%. Indien het verschil groter is dan 10% wordt het verschil tot en met het betreffende percentage verrekend tegen de overeengekomen prijs per gewichtseenheid, terwijl het verschil boven de genoemde percentages wordt verrekend tegen de op de dag van levering geldende dagprijs per gewichtseenheid.
3.6 Een bij de aflevering van goederen afgegeven vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde product juist weer te geven, tenzij Afnemer zijn bezwaren daartegen terstond bij aflevering van het product kenbaar heeft gemaakt én deze heeft aangetekend op bedoeld document.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Duynie niet tot uitvoering van een gedeelte van de overeenkomst of tot levering van een gedeelte van de in de offerte of aanbieding genoemde zaken tegen een pro rato verrekend deel van de opgegeven prijs of het opgegeven tarief.

Artikel 4           Risico Overgang

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschieden alle leveringen op basis van Incoterm DDP. De plaats van aflevering is door Afnemer aan te geven.

Artikel 5           Levering

5.1 Alle levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft Afnemer geen recht op vorderingen wegens niet-nakoming van enige jegens Duynie aangegane verplichting, daaronder mede verstaan een recht op schadevergoeding.
5.2 Indien Afnemer de door hem afgeroepen hoeveelheid goederen niet kan ontvangen na aanbieding door Duynie, is Duynie gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de extra kosten van transport en opslag aan Afnemer in rekening te brengen.
5.3 De Afnemer ziet af van vermelding van de gegevens en de informatie als bedoeld in Verordening (EG) nr. 767/2009, artikel 15 onder c), d), e) en g) en artikel 16, lid 1, onder b). Deze gegevens hoeven derhalve niet op het geleidedocument te worden vermeld.

Artikel 6           Overmacht

6.1 Overmacht in de ruimste zin van het woord ontheft Duynie van haar plicht binnen een bepaalde termijn of op een bepaalde datum te leveren en geeft haar het recht zo nodig de betreffende overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan Afnemer, zonder dat Afnemer recht heeft op schadevergoeding.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan Duynie toe te rekenen omstandigheid of gebeurtenis, waardoor nakoming van een verplichting van Duynie redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen onvoldoende oogst, misoogst, bedrijfsstoornis, werkstaking of bedrijfsonderbreking van welke aard ook, brand, spoorwegstaking, defecte vervoermiddelen of andere transportbelemmeringen van welke aard ook waardoor het vervoer naar Duynie en/of van Duynie naar de Afnemer wordt bemoeilijkt dan wel verhinderd, uitblijvende, vertraagde of te late levering door één of meer toeleveranciers en over het algemeen omstandigheden die storend werken op de regelmatige productie bij Duynie en op de aflevering aan Afnemer.
6.3 Onder onvoldoende oogst dan wel misoogst wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk mislukken van de oogst van de door Duynie benodigde grond- en/of hulpstoffen ten gevolge waarvan Duynie niet, niet tijdig, of slechts onder voor Duynie meer bezwarende voorwaarden over de door Duynie benodigde grond- en/of hulpstoffen kan beschikken.
6.4 De hiervoor onder artikel 6.2 omschreven uitblijvende, vertraagde of te late levering door een toeleverancier ziet op de door Duynie benodigde grond- en/of hulpstoffen ten gevolge waarvan Duynie niet, niet tijdig, of slechts onder voor Duynie meer bezwarende voorwaarden over de door Duynie benodigde grond- en/of hulpstoffen kan beschikken.6.5 Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal Afnemer, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, het reeds afgeleverde deel van de goederen behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom voldoen.
6.5 Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel Afnemer als Duynie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zulks onverlet het bepaalde in artikel 6.4.

Artikel 7           Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Duynie aan Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Duynie, tot Afnemer heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Duynie ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door Duynie verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake overige vorderingen van Duynie jegens Afnemer. Tot dat moment houdt Afnemer de goederen voor Duynie.
7.2 Afnemer is tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens Duynie heeft voldaan slechts gerechtigd die goederen te verwerken, indien de handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf.
7.3 Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Duynie een stil-pandrecht te vestigen op de door Duynie geleverde goederen, zodra Duynie om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Duynie op Afnemer, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn alle vorderingen van Duynie terstond opeisbaar en is Duynie gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
7.4 Alle in bezit van Afnemer zijnde goederen en emballage, afkomstig van Duynie, worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in bezit van Afnemer zijnde hoeveelheid goederen naar soort en samenstelling de op de onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat.
7.5 Op grond van artikelen 7.1 of 7.3 is Duynie steeds gerechtigd deze goederen tot zich te nemen zonder voorafgaande waarschuwing. Daartoe verleent Afnemer aan Duynie reeds nu voor alsdan machtiging, waaronder begrepen het recht om de plaats waar de goederen zich bevinden te betreden en de goederen daar te verwijderen.

Artikel 8           Acceptatie en Klachten

8.1 Afnemer is verplicht het geleverde bij ontvangst en in elk geval voorafgaand aan be- of verwerking voldoende te onderzoeken of te doen onderzoeken op overeenstemming met de bij de overeenkomst bedongen kwaliteit of soort.
8.2 Alle door Duynie geleverde goederen gelden als geaccepteerd door Afnemer, indien:
a.       Duynie, binnen de in artikel 8.3 respectievelijk 8.4 gestelde termijn, niet een schriftelijke klacht van Afnemer heeft ontvangen, waarin specifiek wordt aangegeven op welke gronden de goederen niet worden geaccepteerd; dan wel
b.       Afnemer de geleverde goederen aanwendt in haar productieproces, in haar goederen verwerkt, of opnieuw verpakt.
Acceptatie, in de zin van dit artikel 8, betekent het verlenen van kwijting aan Duynie met betrekking tot haar verplichtingen in verband met de levering van de goederen, die het onderwerp zijn van acceptatie.
8.3 Klachten met betrekking tot de afgeleverde hoeveelheid goederen en andere bij de levering zichtbare gebreken dienen terstond op de begeleidende documenten te worden vermeld.
8.4 Indiening van klachten met betrekking tot niet bij de levering zichtbare gebreken dient schriftelijk, duidelijk omschreven, binnen 24 uur na constatering van het gebrek te geschieden, maar in ieder geval binnen een redelijke termijn na aflevering van de betreffende goederen en vóór het moment waarop Afnemer de geleverde goederen aanwendt in haar productieproces, in haar goederen verwerkt, of opnieuw verpakt.
8.5 Bij ondertekening van de documenten zonder nadere vermelding respectievelijk bij indiening na de in artikel 8.4 genoemde termijn hoeven klachten niet meer door Duynie in behandeling te worden genomen.
8.6 Wanneer de goederen na aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn beschadigd, opnieuw verpakt, de houdbaarheidstermijn is verstreken of de goederen niet op de voorgeschreven wijze zijn bewaard worden klachten niet in behandeling genomen.
8.7 Klachten worden in behandeling genomen, mits de goederen conform de door Duynie te geven instructies te harer beschikking worden gehouden dan wel worden geretourneerd (zie ook artikel 10.1).
8.8 Wanneer de van Duynie afkomstige goederen worden gebruikt voor een doel waarvoor het naar normaal gebruik niet bestemd is, worden klachten niet in behandeling genomen.

Artikel 9           Aansprakelijkheid

9.1 Duynie is uitsluitend aansprakelijk en verplicht tot vergoeding van schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige anderen hoofde, wanneer Afnemer Duynie onverwijld en schriftelijk, met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de schade en toepasselijke tekortkoming, in gebreke stelt respectievelijk aansprakelijk stelt waarbij Duynie ingeval van een tekortkoming een redelijke termijn wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
9.2 In geen geval draagt Duynie aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder mede begrepen schade die niet het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming, verlies van goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, reputatieschade, gederfde winst en omzet, gemiste besparingen, kosten van een terughaalactie (recall), (schade)vergoedingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Duynie is in alle gevallen beperkt tot maximaal de voor de levering overeengekomen prijs.
9.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Duynie.
9.5 Alle door Duynie en haar medewerkers verstrekte adviezen met betrekking tot het gebruik van goederen, verstrekte rantsoenen en voederschema’s worden steeds naar beste weten en kunnen gegeven. Deze adviezen zijn steeds vrijblijvend en Duynie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het al dan niet opvolgen daarvan.
9.6 Afnemer vrijwaart Duynie tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor Duynie op grond van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel jegens Afnemer niet aansprakelijk is of zou zijn.

Artikel 10          Retourzendingen

10.1 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Duynie daarmee schriftelijk voorafgaand heeft ingestemd of indien deze retourzendingen door of in opdracht van Duynie plaatsvinden.
10.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden retourzendingen voor rekening en risico van Afnemer. Indien de klacht door Duynie gegrond wordt bevonden, zullen de kosten van de retourzending door Duynie aan Afnemer worden vergoed.

Artikel 11          Emballage

11.1 Alle niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage wordt aan Afnemer in bruikleen gegeven. Duynie berekent aan Afnemer een toeslag voor de emballage, zoals in de offerte vermeld.
11.2 Tenzij Afnemer bij ontvangst anders aantoont, wordt Afnemer geacht de emballage in goede staat te hebben ontvangen. Kosten voor reparatie van aan de emballage toegebrachte schade worden door Duynie aan Afnemer in rekening gebracht. Verlies van de emballage zal eveneens aan Afnemer in rekening worden gebracht. De emballage wordt als verloren beschouwd, indien Afnemer deze niet binnen drie maanden na ontvangst heeft geretourneerd.
11.3 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage blijft onder alle omstandigheden eigendom van Duynie; Afnemer is niet bevoegd deze te vervreemden of daarover op een andere wijze te beschikken.
11.4 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage wordt alleen tegen de berekende prijs teruggenomen bij onbeschadigde terugzending. Verrekening van berekende en geretourneerde emballage is slechts toegestaan na ontvangst van een door Duynie toegezonden creditnota.
11.5 Alle voor eenmalig gebruik bestemde emballage is onderdeel van de geleverde goederen en zal niet door Duynie retour worden genomen.

Artikel 12          Betaling

12.1 Afnemer zal Duynie voor de geleverde goederen de overeengekomen prijs/prijzen en overige kosten betalen. Facturen zijn opeisbaar vanaf ontvangst daarvan door Afnemer. Duynie behoudt zich het recht voor een rente van 1% per maand in rekening te brengen voor iedere maand, of deel daarvan, gedurende welke een factuur onbetaald blijft na de in de offerte aangegeven betalingstermijn, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Deze renteberekening zal ingaan op de eerste kalenderdag na de in de offerte aangegeven betalingstermijn. Indien de offerte geen betalingstermijn aangeeft, zal de rente worden berekend vanaf de dag volgende op de laatste dag van de betalingstermijn zoals aangegeven in de overeenkomst. Indien op de offerte en in de overeenkomst geen termijn is aangegeven, zal de rente worden berekend vanaf de dag volgende op de laatste dag van de betalingstermijn zoals aangegeven op de factuur. Indien op de offerte, in de overeenkomst en op de factuur geen termijn is aangegeven, zal de rente worden berekend vanaf de 9de dag na factuurdatum.
12.2 Duynie heeft het recht, indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat, contante betaling of vooruitbetaling te verlangen, alsook om verdere levering op te schorten, zolang vorige leveringen niet zijn betaald. Afnemer is te allen tijde verplicht op eerste verzoek van Duynie de door deze noodzakelijk geachte zekerheid te stellen voor de betaling van zijn schulden aan Duynie.
12.3 De betaling heeft plaatsgevonden zodra Duynie de beschikking over het geld heeft verkregen.
12.4 In geval van een geschil met betrekking tot een deel van de factuur, zal het deel van de factuur dat niet in geschil is in overeenstemming met het voorgaande worden betaald.
12.5 Bij leveringen in gedeelten of termijnen gelden de betalingsvoorwaarden voor elke gedeeltelijke aflevering of termijnaflevering.
12.6 Duynie is gerechtigd om eventuele door haar aan Afnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Afnemer verschuldigd is aan Duynie, of aan andere groepsmaatschappijen van de Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.. De volledige aan incasso verbonden kosten, zoals porti, telefoon- en interne behandelingskosten, alsmede de volledige proceskosten en kosten van (buiten)gerechtelijke rechtsbijstand, waaronder begrepen niet door een gerechtelijke instantie geliquideerde kosten, komen ten laste van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de vordering met een minimum van EUR 750.

Artikel 13          Ontbinding

13.1 Onverminderd haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen is Duynie gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan Afnemer verschuldigd is, de geleverde goederen terug te nemen, de overeenkomst met Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen en bij gedeeltelijke ontbinding de levering aan Afnemer op te schorten, indien Afnemer in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, Afnemer zijn bedrijf staakt, Afnemer surséance aanvraagt, ten aanzien van hem surséance aangevraagd wordt, Afnemer in surséance verkeert, Afnemer faillissement aanvraagt, ten aanzien van hem faillissement aangevraagd wordt, Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt of zich andere hiermee vergelijkbare omstandigheden voordoen.
13.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst op één of meer gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering die Duynie op Afnemer heeft, terstond opeisbaar, voor zover zij dat nog niet is.
13.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Duynie zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Duynie bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14          Geheimhouding

14.1 Elk der partijen zal alle van de andere partij ontvangen informatie die is aangeduid als zijnde vertrouwelijk, of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn (hierna “Vertrouwelijke Informatie”) als zodanig behandelen. Vertrouwelijke Informatie omvat in elk geval het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van Duynie.
14.2 Artikel 14.1 is niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie welke a) reeds publiekelijk bekend geworden is, b) onafhankelijk ontwikkeld is door de ene partij, zonder gebruikmaking van de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij, c) is ontvangen van een derde partij op wie geen vertrouwelijkheidsverplichting in relatie tot zulke informatie rustte, d) reeds in het bezit van de ontvangende partij was, zonder vertrouwelijkheidsverplichting. Tevens is artikel 14.1 niet van toepassing wanneer de ontvangende partij door bevoegde instanties gedwongen wordt dergelijke informatie te verstrekken, in welk geval de ontvangende partij de verstrekkende partij hiervan terstond zal inlichten.
14.3 De Vertrouwelijke Informatie mag slechts in het kader van de overeenkomst gebruikt worden en mag alleen worden gekopieerd of gereproduceerd voor zover nodig om de ontvangende partij haar verplichtingen te laten verrichten onder de overeenkomst.
14.4 Elk der partijen zal de Vertrouwelijke Informatie van de ander op dezelfde wijze behandelen, zoals zij haar eigen Vertrouwelijke Informatie en soortgelijke gegevens pleegt te behandelen, en zij zullen te allen tijde de vereiste zorgvuldigheid betrachten om geheimhouding van deze Vertrouwelijke Informatie te waarborgen.
14.5 De verplichtingen als in dit artikel bepaald gelden tot 3 jaar na het einde van de overeenkomst.

Artikel 15          Intellectuele Eigendomsrechten

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten welke berusten bij Duynie dan wel bij haar toeleverancier(s) blijven te allen tijde aan Duynie (in eigendom) toebehoren. Op geen enkele wijze zal Afnemer rechten van intellectuele eigendom verkrijgen met betrekking tot aan Duynie (in eigendom) toebehorende rechten of door Duynie in welke vorm dan ook verstrekte informatie.
15.2 Alle door Duynie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Afnemer en voor het project waarvoor deze zijn bestemd en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Duynie door of namens Afnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, be- of verwerkt, noch ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van het verstrekte anders voortvloeit.
15.3 De in het kader van de overeenkomst door Duynie tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, monsters enz. blijven eigendom van Duynie, ongeacht of deze aan Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
15.4 Het is Afnemer niet toegestaan om geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam en/of verpakking te voorzien, dan wel anderszins enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van Duynie te verwijderen of te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15.5 Het is Afnemer niet toegestaan enig(e) naam, handelsnaam, handelsmerk, logo van, of een andere verwijzing naar Duynie, te gebruiken in enig extern persbericht, advertentiemateriaal, publiciteitsmateriaal of anderszins, zonder toestemming van Duynie.

Artikel 16         Bescherming Persoonsgegevens

16.1 Duynie verwerkt, zowel binnen als buiten de EU, persoonsgegevens in overeenstemming met de daarop toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.
16.2 Indien Duynie in het kader van de uitvoering van een overeenkomst persoonsgegevens voor of ten behoeve van Afnemer verwerkt, kan Duynie als verwerker worden aangemerkt en gelden de   bepalingen in dit artikel 16 tevens als verwerkingsovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Duynie zal ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van schriftelijke instructies van Afnemer en zal persoonsgegevens niet anders (doen) gebruiken dan ter uitvoering van de overeenkomst.
16.3 Duynie zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Afnemer is gerechtigd op eigen kosten periodiek te controleren en evalueren of Duynie aan deze verplichting voldoet. Duynie zal na afloop van de verwerkingsdiensten naar keuze alle persoonsgegevens aan Afnemer terugbezorgen of wissen, tenzij wettelijke opslag verplicht is.
16.4 Op diens verzoek zal Duynie meewerken met Afnemer en alle informatie ter beschikking stellen die Afnemer in staat stelt diens eigen wettelijke verplichtingen na te komen en dit aan te kunnen tonen. Afnemer weet en gaat ermee akkoord dat Duynie ter uitvoering van de overeenkomst gebruik kan maken van (sub)verwerkers. Duynie legt aan deze verwerkers dezelfde voorwaarden als in dit artikel op.
16.5 Duynie is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, voortvloeiend uit de verwerking van persoonsgegevens door Duynie onder de overeenkomst. Afnemer vrijwaart Duynie (in diens rol als verwerker of anderszins) ter zake van enige claim van derden die direct of indirect voortvloeit uit de verwerking van persoonsgegevens door Duynie. 

Artikel 17          Geschillen en Toepasselijk Recht

17.1 Eventuele geschillen tussen Afnemer en Duynie, ook betreffende de enkele invordering van het door Afnemer verschuldigde, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Duynie is gevestigd.
17.2 In afwijking van het in lid 1 bepaalde is Duynie te allen tijde gerechtigd een geschil ter beslechting door arbitrage voor te leggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam, overeenkomstig de regels van dit Instituut.
17.3 Op alle aanbiedingen van verkoop en op alle overeenkomsten waarbij Duynie partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18          Slotbepalingen

18.1 Met betrekking tot de overeenkomst geldt iedere partij als een onafhankelijke contractspartij en zal geen der partijen gerechtigd zijn de andere partij te vertegenwoordigen of te binden. Niets in de overeenkomst of deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zal een joint venture, een samenwerkingsverband of agentuurrelatie tussen partijen tot stand brengen c.q. hebben gebracht.
18.2 De Nederlandse taal is de authentieke taal van deze voorwaarden.
18.3 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tussen partijen van kracht. Duynie behoudt zich het recht voor de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de vervangen bepaling.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 25 mei 2018.

Wij gebruiken functionele, analytische en marketing cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.